Ukázka mých překladů

 
Překlad básnické sbírky z ČJ do AJ
 
Maya / Asian Love
 
 
 
 
Překlad dětské knížky z ČJ do AJ 
 
Lana v říši motýlů / Lana and the Butterfly Wonderland
 
 
 
Překlad historické studie do angličtiny pro odborný časopis

Originál

Nástupcem Pia X. se ve čtvrtek 3. září 1914 stal kardinál Giacomo Della Chiesa (1854-1922, papežem 1914-1922), který přijal jméno Benedikt XV. Ten pokračoval v reformní činnosti svého předchůdce, vnitrocírkevní reformy však rozšířil o celospolečenský interes, obnovu prestiže katolické církve a politickou angažovanostv soudobém dění. Jeho první volání po míru, „V tak strašlivém všeobecném chaosu a nebezpečí pociťujeme v hloubi duše povinnost Naší otcovské lásky a Našeho apoštolského úřadu povznést srdce všech věřících křesťanů se vší naléhavostí tam (odkud přichází pomoc), míníme tím ke Kristu (Knížeti míru) a všem mocným (prostředníkům mezi Bohem a člověkem),“ však nenalezlo posluchače, bohužel však ani mezi katolíky na obou znepřátelených stranách, zejména mezi těmi rakouskými a francouzskými. Válka smazala všechny rozdíly: německý císař Vilém II. (1859-1941, císařem 1888-1918) na začátku války prohlásil, že nezná žádné politické strany, ale jen Němce,“ francouzský prezident Raymond Poincaré (1860-1934) vyzval ke svaté jednotě „všechny Francouze bez ohledu na náboženské i politické přesvědčení.“

 

Překlad do angličtiny

Pius X’s successor, Cardinal Giacomo Della Chiesa (1854-1922; the pope in 1914-1922), was appointed on Thursday, 3 September 1914, and took the name Benedict XV. He continued in his predecessor’s reformative efforts, but broadened the interchurch reforms by focusing his interest on the wider society, restoring the Catholic Church’s prestige, and engaging politically in contemporary events. His first call for peace, “In this terrible, ubiquitous chaos and danger, we feel it deep in our soul a duty of Our fatherly love and Our apostolic office to uplift with all urgency hearts of all faithful Christians to a place (from where help comes), by which we mean Christ (the Prince of Peace), and to all the Powerful (mediators between God and man),” was, however, ignored – unfortunately also by Catholics of both belligerent sides, especially by the Austrian and the French. The war obliterated all differences: the German emperor, William II (1859-1941, reigned 1888-1918), had stated at the beginning of the war that he knows no political parties, but only Germans,” and the French president, Raymond Poincaré (1860-1934), had asked “all Frenchmen regardless of their religious or political beliefs” to unite.

______________________________________________

 

Překlad historické studie do angličtiny pro odborný časopis

Originál

První podrobnější zpráva o Chorvatech z pera V. Girsy pochází ze dne 20. června 1936. V ní analyzoval složité národnostní poměry v zemi a příčiny současné nespokojenosti chorvatského obyvatelstva: „V samotném Chorvatsku je to stará nevyřešená otázka chorvatská, která v nynějším svém stádiu znamená absolutní negaci všeho, co přichází z Bělehradu, absolutní negaci jakékoliv možnosti dorozumění s nynější vládou. Maček stojí na stanovisku, že vyřešení otázky chorvatské bylo by možné v rámci federace, avšak toto řešení není možno provádět s nynější vládou, poněvadž ona nemá ani mandátu, ani důvěry srbského národa… Tedy dle názoru Mačkova, alespoň jak je nyní vykládán, řešení chorvatské otázky bude uskutečněno, až budou moci Chorvaté jednat se skutečnými zástupci Srbů…“[1] Současně poukázal na náboženský antagonizmus a význam katolicizmu u chorvatského národa, který „nabývá čím dál tím více vážnosti a významu, poněvadž jej pevně drží dobře organizovaný katolický klérus a poněvadž jak slyším, je dirigována velmi obezřetně, ale důsledně Vatikánem.“ Vyslanec V. Girsa dokonce spekuloval o cílené akci Svatého stolce a fašistické Itálie, jejímž cílem bylo vytvoření velké katolické říše ve střední Evropě pod vládou Habsburků a začlenění Chorvatska do ní.[2][1] AMZV, Politické zprávy - Bělehrad, 1936, Girsa 20. 6. 1936.

[2] AMZV, Politické zprávy - Bělehrad, 1936, Girsa 20. 6. 1936.

 

Překlad do angličtiny

The first detailed report about the Croats from the pen of Girsa dates back to 20 July 1936. It analyzed the complex ethnic situation in the country and the causes of discontent among the Croatian inhabitants: “In Croatia itself, it is the old unresolved Croatian question, which, at the current stage, means the absolute negation of everything that comes from Belgrade, the absolute negation of any possibility of coming to an agreement with the current government. Maček maintains the attitude that a federation could be a solution to the Croatian question, but it cannot be resolved with the current government, for it has neither the mandate nor the confidence of the Serbian nation... So, according to Maček, as currently interpreted, the solution of the Croatian question will be implemented when the Croats will be able to hold talks with the real representatives of the Serbs...”[1]He also pointed to religious antagonism and to the importance of Catholicism among the Croats, which “gains more and more importance as it is under the firm control of a well-organized Catholic clergy, and, as I hear, is vigilantly overseen by the Vatican.”Girsa also speculated about the Holy See’s and fascist Italy’sendeavour to create a great Catholic empire in Central Europe, controlled by the Habsburgs and with Yugoslavia integrated into it.[2]

 [1]AMZV, Politické zprávy – Bělehrad [AMFA, Political reports – Belgrade], 1936, Girsa 20. 6. 1936.

[2]AMZV, Politické zprávy – Bělehrad [AMFA, Political reports – Belgrade], 1936, Girsa 20. 6. 1936.

 

Překlad odborného článku z paleopatologie do češtiny

Originál

We report here a previously undescribed human Middle Pleistocene immature specimen, Cranium 14, recovered at the Sima de los Huesos (SH) site (Atapuerca, Spain), that constitutes the oldest evidence in human evolution of a very rare pathology in our own species, lambdoid single suture craniosynostosis (SSC). Both the ecto- and endo-cranial deformities observed in this specimen are severe. All of the evidence points out that this severity implies that the SSC occurred before birth, and that facial asymmetries, as well as motor/cognitive disorders, were likely to be associated with this condition. The analysis of the present etiological data of this specimen lead us to consider that Cranium 14 is a case of isolated SSC, probably of traumatic origin. The existence of this pathological individual among the SH sample represents also a fact to take into account when referring to sociobiological behavior in Middle Pleistocene humans.

 

Překlad do češtiny

Tato studie podává zprávu o dosud nepopsaném exempláři nedospělého lidského jedince z období středního pleistocénu, tzv. Craniu 14, který byl objeven na nalezišti Sima de los Huesos (SH)[1] v pohoří Atapuerca ve Španělsku. Jedná se o dosud vůbec nejstarší hmotný důkaz existence velmi vzácné vady, tzv. kraniosynostózy lambdového švu  u lidského druhu. Exemplář vykazuje vážné ektokraniální i endokraniální deformity. Vše nasvědčuje tomu, že vzhledem k vážnosti této vady je pravděpodobné, že vznikla u jedince již před jeho/jejím narozením a byla doprovázena také obličejovou deformací a různými motorickými a kognitivními poruchami. Rozbor předložených etiologických dat tohoto exempláře nás vede k názoru, že se jednalo o izolovaný defekt, který měl pravděpodobně traumatickou příčinu. Skutečnost, že takto nemocný jedinec mohl žít mezi populací v SH, představuje rovněž fakt, jež by měl být brán v úvahu při zkoumání sociálně-biologického chování u člověka ze středního pleistocénu.[1] Jáma kostí (pozn. překladatele)

______________________________________________

 

Překlad webových stránek do angličtiny 

Originál

Jáňův dvůr je historická zemědělská usedlost v nejjižnějším koutu naší republiky, ve vinařské vesničce Nový Přerov na hranici s Rakouskem. Nyní u nás nabízíme ubytování a rekreaci pro všechny, kteří hledají formou agroturistiky tradiční venkovské hodnoty - klidné prostředí, kontakt s přírodou a zvířaty, rodinnou atmosféru, poctivou domácí kuchyni a místní produkty - zejména dobré víno... 
Mezi nejspokojenější hosty u nás patří právě proto obyvatelé velkých měst a rodiny s dětmi. Jáňův dvůr je místo na konci světa, kde Vás ráno probudí zvony kostela, mečení kozy a nebo nic, jak budete tvrdě spát po příjemném večeru - noci ve vinném sklípku. Místo, kde Vám ráno ke snídani zavoní třeba domácí kozí mléko a koláče. Místo, kde Vám bude lhostejný ubíhající čas při pohledu na kostelní hodiny při posezení na našem dvoře ve stínu ořešáku... Místo, kde raději vypnete mobil a uslyšíte ticho nebo houkání sovy z kostelní veže. Místo, kde ještě můžete počítat hvězdy při posezení u sklípku. Místo, kde přejdete ze země do země na koni nebo v bryčce. Místo pro odpočinek od hektického městského života v kteroukoliv roční dobu a na jakýkoliv počet dní.

 

Překlad do angličtiny

Jáňův dvůr is a historic homestead, situated in the southernmost point of the Czech Republic in the little wine-growing village of Nový Přerov on the border of Austria & the Czech Republic. Currently, Jáňův dvůr offers accommodation and recreation for everyone who is, by way of agritourism, looking for traditional rural values such as a quiet environment, contact with nature and animals, a family atmosphere, honest home cooking, and local products, especially wine… Therefore, the most satisfied guests visiting Jáňův dvůr are usually visitors from big cities and families with children. Jáňův dvůr is a place at the end of the world where you are awoken by church bells ringing, goats’ bleating, or simply by nothing – as you will sleep well after a pleasant evening or night spent in the wine cellar. It is a place where you can smell the goat’s milk or even the home-made cakes for breakfast. It is a place where you will no longer care about the passage of time while sitting in our courtyard in the shade of a walnut tree, gazing at the church clock… A place where you would rather switch off your mobile phone and listen simply to the silence or an owl sitting on top of the church tower. A place where you can still count the stars while sitting in the wine cellar; a place where you can cross a border from one country to another on horseback. A place that is perfect to rest from hectic city life thourought the year for as long as you wish. 

______________________________________________

 

Překlad manuálu do češtiny

Originál

Warning

1 It is a high-precision product, do not fall or crash. 

2. Do not expose the unit to strong magnetic objects, such as magnet and electrical motor. Avoid strong radio waves. Strong magnetic fields may cause the products breakdown or images and sounds damage.

3 Never leave the products exposed to high temperatures and direct sunlight. 

4 Please choose branded Micro SD card. Neutral cards are not guaranteed to work normally.

5 Do not place Micro SD card near strong magnetic objects to avoid data loss.

6 In case of overheating, smoke, or unpleasant smell in the process of charging, unplug your device immediately to prevent fire hazard. 

 

Překlad do češtiny

Upozornění

1 Tento výrobek je vysoce přesný, nevystavujte ho pádům ani nárazům.

2 Nevystavujte výrobek předmětům se silným magnetickým polem jako je např. magnet či elektromotor. Nevystavujte výrobek silnému radiovému vlnění. Silné magnetické pole může způsobit poruchu výrobku či poškození obrazu a zvuku.

3 Nikdy výrobek nevystavujte vysokým teplotám a přímému slunci.

4 Zvolte prosím značkovou kartu Micro SD. U neznačkových karet nelze zaručit jejich správné fungování.

5 Abyste zamezili ztrátě dat, nepokládejte kartu Micro SD do blízkosti předmětů se silným magnetickým polem.

6 Pokud by při nabíjení došlo k přehřátí, úniku kouře či nepříjemného zápachu, okamžitě zařízení odpojte ze sítě, abyste zabránili riziku požáru. 

______________________________________________________

 

Překlad jídelního lístku do angličtiny

Originál

KOZÍ SÝR

Možná jste při procházce za humny potkali pasoucí se stádečko našich svéhlavých a mlsných koz. Mají na svědomí surovinu pro naši největší specialitu – čerstvý kozí sýr. Čerstvý znamená, že jej nenecháváme uzrát, proto je chuťově velmi jemný. Vyrábíme jej od léta do podzimu zhruba třikrát týdně v malém množství a domníváme se, že díky naší speciální receptuře obdobný sýr hned tak někde neochutnáte. A pokud si k němu objednáte i některý z nabízených olejů, máte o chuťový zážitek postaráno.

KOZÍ SYROVÁTKA

Vedlejší produkt při výrobě kozího sýra s významnou­ výživovou hodnotou – obsa-huje mnoho minerálů a vitamínů a lehce stravitelné bílkoviny při velmi nízké kalorické hodnotě. Ze zdravotního hlediska se využívá zejména při snižování hladiny cholesterolu, pro podporu imunity a při hubnutí. My pro Vás z této drahocenné suroviny vaříme jedinečnou polévku inspirovanou dávnými recepty našich babiček: Staročeská syrovátková polévka – trošku na způsob kulajdy, bezlepková a výživná, která zasytí a přitom Vám (na rozdíl od smetanové kulajdy) nebude těžko (např. při jízdě na kole☺). Okuste její originální svěží chuť ve spojení syrovátky, kořenové zeleniny, brambor, kopru a vařeného vejce.

 

Překlad do angličtiny

GOAT’S CHEESE

If you take a walk around the village, you might meet our little herd of fussy, wilful goats. It is they who provide us with the ingredient needed for our best speciality – fresh goat’s cheese. “Fresh” means it does not undergo ripening, and thus its taste is mild.  We make our cheese in small batches three times a week from spring to autumn. We believe that, thanks to our special recipe, it is unlikely you will encounter a similar cheese anywhere else. In addition, if you combine it with one of our oils on offer, a delicious culinary experience is guaranteed! 

GOAT’S WHEY

An abundant by-product of cheese-making, rich in nutrients, goat’s whey contains many minerals, vitamins, and easily digestible proteins whilst having a low caloric value. From the point of view of health, it is mainly used to lower cholesterol, to support the immune system, and to help weight loss. We use this precious ingredient in the preparation of a unique soup inspired by the old recipes of our grandmas: Old Czech Whey Soup – a gluten-free, nutritious soup which will fill you up without leaving you feeling bloated (which is especially good when cycling J). Try its original fresh taste comprised of whey, root vegetables, potatoes, dill, and cooked eggs. 

_______________________________________________

 

Překlad abstraktu s výstupem do odborného časopisu do angličtiny

Originál

Ošetřovatelská péče o operační pole před operací a po operaci

Teoretická východiska

Příprava operačního pole je důležitou součástí každé předoperační přípravy. Samotnou operační přípravu nelze před operačním výkonem ošidit. Ve většině případů bez důkladné operační přípravy lékař neprovede operační výkon. Výjimkou jsou urgentní operační výkony, u kterých se zajišťuje pouze ta nejzákladnější příprava před operací. Vlastní předoperační přípravu rozdělujeme na dlouhodobou, krátkodobou a bezprostřední. Důkladná a správně provedená příprava operačního pole snižuje vnik pooperačních komplikací spojenými s operační ránou. Cílem důkladné předoperační přípravy operačního pole je snížení rizika vzniku pooperačních komplikací spojenými s operační ránou. K předcházení pooperačních komplikací slouží následná pooperační péče. Tato péče je zaměřena na kontrolu aktuálního zdravotního stavu klienta po operačním výkonu, ale také na kontrole operační rány a jejího krytí. Tyto kontroly jsou jak povinností sestry, tak i povinností lékaře. V tomto raném pooperačním období je klienta přijít na standardní lůžkový pokoj, nebo na pooperační pokoj. V případě vzniku komplikací během operačního výkonu je klient přijat na oddělení JIP nebo ARO. 

 

Překlad do angličtiny

Nursing care in the operating field before and after surgery

Theoretical outcomes

The preparation of the operating field is an important part of all preoperative preparation. Preoperative preparation, before surgical intervention, cannot be neglected. In most cases, the doctor will not perform an operation without proper preoperative preparation. The only exception is urgent surgical intervention for which only the most basic preoperative preparation is provided. Preoperative preparation can be categorized as long-term, short-term, or immediate. A thorough and proper preparation of the operating field reduces any development of postoperative wound complications. The aim of thorough preoperative preparation of the operating field is to reduce any risk of developing postoperative wound complications. Postoperative care prevents postoperative complications. It is aimed at controlling the state of a patient’s current health after surgical intervention, but also the surgical wound and its dressing. Both nurses and doctors are obliged to perform these controls. In the early postoperative period, the client stays in the ward or in the postoperative room. In the case of arising complications during surgical intervention, the client is moved to the ICU/ARO. 

_________________________________________________

 

Překlad abstraktu BP do angličtiny

Originál

Gender je často chápán coby sociální pohlaví, ukazuje na kulturně podmíněné rozdíly mezi muži a ženami. Důležitou součásti genderu jsou genderové vlastnosti neboli typické vlastnosti přisuzované mužům a ženám. Genderová identita je nabývána z kulturního prostředí společnosti, ve které daný člověk žije. Jde o rozdíly ve vlastnostech, ale i o rozdílné vnímání různých životních situací mužů a žen.

Pro pojmy bezdomovec a bezdomovectví není určena přesná definice, i přesto se mnozí specialisté snaží vystihnout podstatu tohoto fenoménu. Jedním z vymezení pojmu je, že bezdomovec je osoba bez stálého bydlení nebo bez možnosti dlouhodobě užívat určité přístřeší. Přesnější vymezení lze najít v typologii ETHOS, kde jsou bezdomovci rozděleni do čtyř kategorií: bez střechy, bez bytu, v nejistém bydlení a v nevyhovujícím bydlení. 

 

Překlad do angličtiny

Gender is often understood as social sex; it points to the culturally conditioned differences between men and women. An important part of gender is gender characteristics, i.e. typical characteristics attributed to men and women. Gender identity is acquired through the cultural social environment that an individual lives in. It refers to the differences in characteristics and in men’s and women’s perceptions of various life situations.

For the terms ‘homeless person’ and ‘homelessness’, there are no exact definitions; nevertheless, many experts strive to capture the essence of this phenomenon. One such definition states that a homeless person is an individual without permanent housing or with no possibility of using a shelter of any kind in the long term. More exact definition can be found in the ETHOS typology, in which the homeless are classified into four categories: rooflessness, houselessness, living in insecure housing, and living in inadequate housing.

____________________________________________________

 

Překlad pasáže životopisné knihy Reading Pualo Freire 

Originál

A teenager who considered himself ugly

Pualo Freire had a happy childhood, but at a very early age, like the majority of Brazilians from the Northeast, he knew the meaning of hunger and misery.  He was eight when the effects of the world economic crisis of 1929 were felt in the Northeast of Brazil. In 1931 the crisis made the Freire family move to Jaboatao, twelve miles from Recife, where survival seemed less difficult. Paulo was thirteen when his father died. These problems meant that his studies had to be put off. He only entered the ginásio (high school), now the fifth series of the first grade, when he was sixteen. All his classmates were eleven or twelve. Paulo Freire recounts that almost all his classmates were well-dressed, well-fed, and came from homes which had a certain culture. “I was tall, lanky, wore pants which were too short and risked being made fun of because of my legs.” He admits that he had the feeling that he was an ugly teenager. He rejected his own body, which was too bony. He was afraid of asking questions in class, because as he was older than his classmates, he felt obliged to ask questions that were more intelligent and pertinent than the rest of the class. 

 

Překlad do češtiny

Teenager, který si připadal ošklivý

Paulo Freire prožil šťastné dětství, ale v útlém věku, jako většina Brazilců pocházejících ze Severovýchodního regionu, poznal, co je to hlad a chudoba.  Bylo mu osm let, když Severovýchodní region postihly následky celosvětové ekonomické krize z roku 1929. V roce 1931 byla Freireova rodina donucena přestěhovat se kvůli krizi z Recifu do 12 mil vzdáleného Jaboatãa, kde by život o něco snazší. Když bylo Paulovi 13 let, zemřel mu otec. Všechny tyto problémy způsobily, že Paulova studia musela být odložena. Teprve v 16 letech začal studovat střední školu. Jeho spolužákům bylo buď 11 nebo 12 let. Paulo líčí, že téměř všichni jeho spolužáci byli dobře oblečení, živení a pocházeli z rodin s určitou tradicí.Byl jsem vysoký, vytáhlý a nosil kalhoty, které byly moc krátké, takže jsem riskoval, že se mi kvůli tomu budou ostatní smát.“  Přiznává, že se cítil jako ošklivý teenager. Odmítal vlastní tělo, které bylo příliš kostnaté. Měl strach se ve třídě ptát na různé otázky, protože se jako starší cítil povinen klást jen takové, které by byly inteligentní a patřičné.