Základy druhů vět a čárky v AJ

 
Čárky se v angličtině nepoužívají zcela shodně, jako je tomu v češtině. V tomto článku se dozvíte jaké existují základní druhy vět v angličtině a rovněž se seznámíte se základními pravidly, jež se váží k používání čárek v anglických větách. 
_____________________________________________________________________________________________________________________
 

V AJ stejně jako v ČJ rozlišujeme různé druhy vět.

Věta hlavní – má podnět, přísudek a představuje ucelenou myšlenku.

př. I went to England last year. (Minulý rok jsem jel do Anglie.)

Věta vedlejší – má podnět, přísudek, ale nepředstavuje ucelenou myšlenku.

př. because I went to England last year. (protože jsem jel minulý rok do Anglie)

  1. Věta jednoduchá (Simple sentence)

-          skládá se z jedné hlavní věty

-          pokud jsou v jednoduché větě několikanásobné větné členy tvořené ze 2 členů (podmět, přísudek, předmět), pak se mezi nimi nepíší žádné čárky!

př. Jane plays the piano.

     Jane plays the flute and piano. (několikanásobný předmět)

     Jane and Martine play the piano. (několikanásobný podmět)

     Jane owns and plays the piano. (několikanásobný přísudek)

 

  1. Souvětí souřadné (Compound sentence)

-          skládá se ze dvou a více hlavních vět (=independent/main/simple clause)

-          tyto věty mohou být spojeny:

a)      souřadící spojkou (a coordinating conjunction): tzv. FANBOYS (zkratka pro): for, and, nor, but, or, yet, so

b)      spojovacími příslovci (a conjunctive adverb): however, furthermore, therefore, meanwhile, nevertheless atd.

c)      středníkem (a semicolon)

 

př.  a) I like to go outside, but I also like to read a book. – čárka se používá vždy před souřadící spojkou

      b) I like to go outside; however, I also like to read a book.před spojovacími příslovci se používá středník, za nimi následuje čárka

      c) I like to go outside; I also like to read a book. k oddělení dvou hlavních vět bez pomoci spojky se používá středník, nikoli čárka jako tomu je v ČJ

 

  1. Souvětí podřadné (Complex sentence)

-          skládá se z věty vedlejší, která je připojená k větě hlavní

-          věty vedlejší mohou uvozovat:

a)      podřadící spojky (subordinating conjunctions): např. although, after, unless, as, as far as, even though, if, because, when, where, while atd. – Věty uvozené podřadícími spojkami tvoří věty příslovečné (adverb clauses)

- v souvětí s příslovečnými větami vedlejšími se čárka píše pouze pokud souvětí začíná větou vedlejší. Začíná-li souvětí větou hlavní, čárka se nepíše.

 

př. Although I like to go outside, I also like to read a book.  (věta vedlejší, věta hlavní)

     I like to read a book although I also like to go outside. (věta hlavní, věta vedlejší) – čárka by zde byla chyba

 

b)     vztažná zájmena (relative pronouns): whom, who, that, which, whose – Věty uvozené vztažnými zájmeny tvoří věty vztažné neboli přívlastkové (relative/adjective clauses) – odpovídají na otázku „JAKÝ?“ a „KTERÝ?“

-          vztažné věty se dělí na věty určité (defining) a neurčité (non-defining)

-          vztažné věty určité se neoddělují čárkami, protože blíže objasňují podstatné jméno či zájmeno z hlavní věty a bez nich by věta nedávala smysl

 

př. The book that you are reading is my favourite. / Jaká kniha je má oblíbená? Kniha, kterou čteš…

     The man who survived the accident is getting married. / Jaký muž se žení? Muž, který přežil tu nehodu

NELZE dát čárku, protože by věty po vypuštění vztažných vět nedávaly smysl.

 

XXX

 

-          Oproti tomu vztažné věty neurčité se oddělují čárkami, protože neurčují přesně podstatné jméno z věty hlavní, ale pouze o něm přinášejí rozšiřující informaci. Dají se vypustit a věta bude mít stále smysl.

 

př. Karel Hynek Mácha, who is my favorite poet, died very young. / vynecháme-li vztažnou větu, hlavní věta dává stále smysl.

     Jerry went through some very difficult experiences, but things are taking a turn for the better for him.  This man, who survived a nasty accident, is getting married. / Zde vyplívá, že o tomto muži se již hovořilo v předchozím kontextu. Fakt, že přežil nehodu, je pouze doplňující informace, případně zdůraznění či shrnutí faktu dříve řečeného.

 

c)      vztažná zájmena, podřadící spojky – tyto větné členy mohou být užity pro vytvoření nominálních vět (noun clauses) – odpovídají na otázku „CO?“ a patří k nim podmětné věty (subjekt clauses) a předmětné věty (object clauses)

-     nominální větné členy vystupují ve větě jako podmět, předmět či doplněk

-     v případě nominálních vět se čárka zásadně nepoužívá

 

př. I do not know if I will arrive on time. (spojka podřadící)

     They did not tell me what their favorite food is. (spojka podřadící)

     She hopes that she will pass the test. (spojka podřadící)

     I would like to know who my new neighbour is. (vztažné zájmeno)

     Will you tell me when you will come home? (spojka podřadící)

     What to do now is a question. (spojka podřadící)

     This is the book that I have told you about. (vztažné zájmeno)